Säännöt

Säännöt 2013

Mikkelin Judon uudet säännöt on hyväksytty kevätkokouksessa 22.3.2013 ja rekisteröyty Patentti- ja Rekisterihallituksessa 19.11.2013.

Uudet säännöt 19.11.2013

Mikkelin Judo: uudet säännöt 19.11.2013

 

Vanhat säännöt on hyväksytty 28.12.2006 pidetyssä kokouksessa.

1 § Yhdistyksen nimenä on MIKKELIN JUDO ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen ja sellaisille henkilöille, jotka se muuten katsoo kansalaiskuntoon nähden soveliaiksi judo-opetusta, järjestää jäsentensä välisiä kilpailuja, lähettää valitsemansa edustajat Suomen Judoliitto ry:n järjestämiin kilpailuihin, pitää esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia, toimittaa julkaisuja ja pyrkii kehittämään jäseniään kaikissa suhteissa judohengen mukaisesti.

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Suomen kansalainen, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistys voi valita kunniajäsenekseen judotoiminnan kehittämistyössä erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäseneksi nimeämisen suorittaa yhdistyskokous hallituksen tehtyä asiassa esityksen.

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka pyrkivät tukemaan yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäsenillä ja kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa.

4 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on vapaa velvollisuuksistaan yhdistystä kohtaan eroamisilmoitusta seuraavan vuoden alusta lukien, ellei hallitus aikaisemmin vapautusta myönnä.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminta on yhdistyksen vastainen tai jonka toiminnan hallitus katsoo huomattavasti vahingoittavan yhdistyksen toimintaa.

Jäsen, jonka hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan erottamiskysymys yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoitettuaan siitä kirjallisesti 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle.

Jäsenelle, joka muulla tavoin on rikkonut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi hallitus antaa varoituksen, josta hallituksen on ilmoitettava Suomen Judoliitto ry:lle ja harkintansa mukaan yhdistyksen jäsenille.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava yhdistykselle siinä ajassa kuin kokous määrää, kuitenkin aina ennen tilivuoden loppua. Jäsen, joka ei kahteen vuoteen ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

6 § Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta nimittäin kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
 • esitetään tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
 • käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • päätetään hallituksen jäsenten palkkioista,
 • toimitetaan yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
 • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
 • päätetään yhdistyksen talousarviosta,
 • määrätään yhdistyksen varsinaisten ja kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus,
 • valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsenenä yhdistys on,
 • käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

7 § Ylimääräisiä kokouksia pidetään milloin hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.

8 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellisellä kutsulla tai sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kokous-kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24§n määräykset.

9 § Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat muissa paitsi sääntöjen 16 tai 17 §:issä mainituissa tapauksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittu.

Ylimääräisessä kokouksessa voidaan ratkaista vain kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

11 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan 3-jäsenisen työvaliokunnan hoitamaan yhdistyksen käytännöllisiä asioita.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiskaudeksi kuitenkin niin, että hallituksesta on ensimmäistä vaalivuotta seuranneena ensimmäisenä ja toisena vuotena kolmasosa erovuorossa arvan perusteella sekä sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen ja puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallituksen tehtävänä on:

 • ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
 • edustaa yhdistystä, hoitaa sen juoksevat asiat sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana,
 • kutsua koolle yhdistyskokoukset, valmistaa niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokouksen lailliset päätökset,
 • hoitaa yhdistyksen varat sekä periä jäseniltä kerättävät maksut,
 • päättää jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen tai eroamisesta yhdistyksestä sekä mahdollisen varoituksen antamisesta yhdistyksen jäsenelle,
 • pitää yhdistyksen jäsenluetteloa,
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenille myönnetyistä kyu- ja dan -arvoista, ilmoittaa Suomen Judoliitolle, kuka arvon on myöntänyt ja koska sekä merkitä pitämäänsä luetteloon, onko Suomen Judoliiton hallitus hyväksynyt myönnetyn vyöarvon,
 • valvoa, että yhdistyksen jäsenet käyttävät vain sitä kyu- ja dan -arvoa ilmaisevaa tunnusmerkkiä, jonka Suomen Judoliitto on vahvistanut,
 • huolehtia yhdistyksen vuosi- ja tilikertomusten laatimisesta,
 • laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi,
 • hankkia Suomen Judoliitolta lupa julkisten kilpailujen järjestämiseksi, jäsentensä lähettämiseksi kilpailuihin Suomen ulkopuolelle sekä judokilpailuihin Suomessa, joita joku yhdistys, joka ei kuulu Suomen Judoliittoon, järjestää,
 • myöntää yhdistyksen toimintaa erityisesti edistäneille henkilöille kunnia- ja ansio-merkit niiden perusteiden mukaisesti, jotka yhdistyskokous on vahvistanut,
 • ottaa tarpeelliset toimihenkilöt ja
 • hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen täysi-ikäisen jäsenen tai yhdistyskokouksen siihen määräämän toimi-henkilön kanssa.

Kirjeenvaihdon allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai yhdessä sihteerin kanssa.

14 § Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja, omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta, julkaista painotuotteita sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia, varainkeräyksiä ja julkisia huvitilaisuuksia.

15 § Jos yhdistys päättää lopettaa toimintansa, siirtyy sen omaisuus yhdistyksen viimeisessä kokouksessa tarkemmin määräämälle rekisteröidylle yhdistykselle, joka toimii saman tai samantapaisten tarkoitusperien toteuttamiseksi.

16 § Yhdistyksen kokouksen päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen toiminnan lopettamista tai sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään ¾ annetuista äänistä.

17 § Yhdistys on Suomen Judoliiton jäsen ja sen ko. liitosta eroamispäätös on pätevä vain siinä tapauksessa, että yhdistys varsinaisessa kokouksessaan sen päättää ¾ äänten enemmistöllä ja että sanottu päätös vahvistetaan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.